Telefonisch te bereiken op +31 161411516

Privacyverklaring

Privacyverklaring Linberg Park

 

Linberg Park vindt het waarborgen van uw privacy erg belangrijk en neemt de bescherming van persoonsgegevens daarom ook zeer serieus.

 

Naast het feit dat wij natuurlijk voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving, willen wij uw gegevens graag goed beschermen en transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verwerken en met welke doeleinden.

 

Dit doen wij door het toepassen van organisatorische en technische maatregelen, het naleven van een intern privacy beleid en een goede informatievoorziening.

In deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij hier vorm aan geven en wat uw rechten zijn als betrokkene.

 

Wat is de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die voorschrijft aan welke eisen Europese bedrijven moeten voldoen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie, waaraan iemand u zou kunnen herkennen. Verwerken is de term voor alle handelingen omtrent deze gegevens zoals het verzamelen en opslaan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en op basis waarvan verwerken wij deze persoonsgegevens

 • Adresgegevens hoofdhuurder/boeker:
  1. Straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land:
   1. Deze gegevens worden gebruikt voor de facturering en correspondentie.
  2. Telefoonnummer en e-mailadres:
   1. Deze gegevens zijn nodig om indien nodig in contact te komen met de gast.
  3. Kenteken(s):
   1. Aan de hand van het kenteken kan er gecontroleerd worden of een gast verblijft op het park;
 • Persoonsgegevens:
  1. Voornamen, achternaam, geboortedatum en geslacht:
   1. Elke (vaste) gast dient in het bezit te zijn van een Linberg Park legitimatiepasje (met foto (kort verblijfgasten zonder foto), zo kan het personeel en/of de directie indien nodig controleren of de desbetreffende persoon op het park staat. Met deze pas hebben gasten ook toegang tot het zwembad en (tegen betaling) tot Kids Wonderland;
   2. In het wetboek van strafrecht staat de eis voor het bijhouden van een nachtregister. Deze gegevens dienen wij voor diverse instanties beschikbaar te houden, daarnaast dienen deze gegevens beschikbaar gesteld te worden aan hulpdiensten die hier in geval van een calamiteit gebruik van kunnen maken.
  2. Indien familieleden, vrienden en/of kennissen (die niet op Linberg Park staan) gebruik willen maken van het zwembad, kunnen zij een seizoen abonnement aanschaffen. Dezelfde persoonsgegevens worden dan verwerkt.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens;
 • Uw gegevens publiceren wij niet;
 • Onze medewerkers zijn allemaal gehouden tot geheimhouding vanaf het moment van indiensttreding en bij uitdiensttreding.

 

Bewaartermijn:

 • Gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijks. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren;
 • Er zijn gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De reserveringen en financiële gegevens bewaren wij 7 jaar;
 • Als u een contactformulier op de website invult of direct een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u naar ons stuurt, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan met een maximum van twee jaar.

 

Externe verwerkers

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van betrouwbare externe verwerkers. Denk hierbij aan ons (online) reserveringssysteem, touroperators, systeembeheerder en een e-mailprogramma. Met hen treffen wij passende regelingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Linberg park B.V. Molenschotsebaan 21, 5124 NG Molenschot.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Graag helpen wij u verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

bg